ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจงรักษ์ พาหน

นางสาวโสภา แสงพุ่ม
ครู คศ.1