กลุ่มสาระฯดนตรีและนาฎศิลป์

นางสุภาวดี ขันแกล้ว
ครู คศ.1

นางสาวไหมฟาง พรายอิน
ครู คศ.1