ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุภัทร สุวรรณรัฐภูมิ
ครู คศ.3

นายศิริพงศ์ เหล็กอิ่ม
ครู คศ.3