ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒
วันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ชมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด  โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓, ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖, ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓, ระดับชั้น ม.๔  - ม.๖/ปวช และประชาชนทั่วไป โดยผู้ชนะเลิศทุกระดับชั้น (ยกเว้นประชาชนทั่วไป) จะได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐.-บาท   พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐.-บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐.-บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย  จะได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐.-บาท พร้อมเกียรติบัตร สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล ๖,๐๐๐.-บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐.- บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๒,๕๐๐.-บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐.-บาท พร้อมเกียรติบัตร นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันวาดภาพหัวข้อ “ลอยกระทงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองภูเก็ต” โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓, ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖, ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ และระดับชั้น ม.๔ – ม.๖/ปวช. ผู้ชนะเลิศทุกระดับชั้นจะได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐.-บาท  พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้รับรางวัล ๒,๐๐๐.-บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐.-บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล   ๑,๐๐๐.-บาท พร้อมเกียรติบัตร

ที่มา www.phuketcity.go.th
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2562,12:11   อ่าน 368 ครั้ง