ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ตั้งอยู่ที่ 26 ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2451 โดยท่านเจ้าอาวาสวัดขจรรังสรรค์ ร่วมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอเมืองภูเก็ต พ่อค้าประชาชน เป็นผู้ร่วมดำเนินการจัดตั้ง ตลอดจนการหาเงินให้ครูผู้สอน เรียกว่าโรงเรียนวัดเหนือหรือโรงเรียนวัดขจร
สภาพอาคารเป้นอาคารชั้นเดียวหลังคามุงจาก จำนวนนักเรียนครั้งแรกมี 24 คน
                พ.ศ.2456 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยท่านเจ้าอาวาสวัดขจรรังสรรค์สร้างให้ เป็นอาคารชั้นเดียวฝาก่ออิฐถือปูนพื้นซีเมนต์ หลังคามุงกระเบื้องจีน จำนวน 5 ห้องเรียน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประจำอำเภอทุ่งคา (ขจรวิทยา) สอนตั้งแต่
ชั้นมูล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 1 ตุลาคม 2483 โรงเรียนได้ทำการสอนศึกษาผู้ใหญ่ โดยจังหวัด ตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2495 ได้สร้างอาคารเรียนถาวรหลังที่ 1 จำนวน 12 ห้องเรียน สภาพอาคาร 2 ชั้น ตึกครึ่งไม้
                วันที่ 1 เมษายน 2506 ได้โอนโรงเรียนเข้าสังกัดเทศบาลเมืองภูเก็ต และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์"
                พ.ศ. 2515 เทศบาลเมืองภูเก็ต ได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น เป็นสภาพตึก 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน นับเป็นอาคารเรียนหลังที่ 2 ใช้งบประมาณเทศบาล 560,000 บาท
                พ.ศ. 2535 อาคารเรียนหลังที่ 1 ซึ่งเป้นตึกครึ่งไม้ สร้างไว้เมื่อ พ.ศ. 2496 ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาถึง 39 ปี จึงได้รื้อถอนอาคารหลังนี้ แล้วสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ บนพื้นที่อาคารเดิม มีลักษณะเป็นตึก 4 ชั้น จำนวน 26 ห้อง ใช้งบประมาณจาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินงบประมาณเทศบาลรวมเป็นเงิน 13,990,000 บาท
                พ.ศ. 2540 ได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยเงินงบประมาณเทศบาลเมืองภูเก็ต 512,000 บาท และได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง จากชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ และจำนวน 5 เครื่อง จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต
                พ.ศ. 2546 คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร เสนอผู้บริหารเทศบาลเมืองภูเก็ต เสนอให้มีการรื้อถอนอาคารเรียน 2 เพื่อจะดำเนินการสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทน
                พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ศิลปะทรงไทยประยุกต์เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 6,400,000 บาท (หกล้านสี่แสนบ้าทถ้วน) เงินสมทบเทศบาลเมืองภูเก็ต โดยใช้เงินกู้จากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค สำนักงานกองทุน
เพื่อสังคม 13,400,000 บาท (สิบสามล้านสี่แสนบาทถ้วน) วงเงิน 19,800,000 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)